Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposoby, zasady sprzedaży prowadzonej przez firmę Stolarstwo Meblowe Jan Ceremuga Juszczyn 319,34-231 juszczyn,  za pośrednictwem sklepu internetowego lozkasosnowe.pl. Regulamin określa również zasady i warunki świadczenia przez firmę usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje i wyrażenia

Sprzedawca - oznacza Jana Ceremugę  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Stolarstwo Meblowe Jan Ceremuga  e-mail:sklep@lozkasosnowe.pl, zwaną dalej sprzedawcą.
Kupujący - przyjmujący ofertę (klient ) - użytkownik, który w oparciu o czynności techniczne serwisu  lozkasosnowe.pl  dokonał zamówienia określonego towaru.
Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Serwis - zespół narzędzi techniczno-informatycznych udostępnionych przez sklep lozkasosnowe.pl za pomocą których użytkownik otrzymuje możliwość dokonania transakcji on – line.
Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich użytkowników serwisu sklep lozkasosnowe.pl. W przedmiocie określonego w niej towaru za określoną cenę ( vide art. 66-70 Kodeksu cywilnego ). W  ofercie mogą być określone dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia
Zamówienie - oświadczenie użytkownika w przedmiocie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie  wskazuje kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
Przyjecie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
Sprzedaż - wynikająca z procedury przyjęcia oferty przez Kupującego, czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku – o prawach konsumenta.

 

§ 2 Postanowienia ogólne i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Wszelkie prawa do sklepu , w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej sklepu a także majątkowe prawa autorskie, należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie zgodnie z Regulaminem lub za pisemną zgodą Sprzedawcy.
Przedmiotowy Regulamin określa zasady,  sposób i warunki zawierania w ramach serwisu sklep  lozkasosnowe.pl  umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) przez lozkasosnowe.pl.
Korzystanie z serwisu lozkasosnowe.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego na stronie lozkasosnowe.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania (na warunkach określonych w niniejszym regulaminie), umów sprzedaży towarów. W stosunku do użytkowników występujących w ramach lozkasosnowe.pl   w charakterze kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
Sprzedaż w ramach lozkasosnowe.pl  odbywa się  on-line poprzez stronę internetową lozkasosnowe.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Istnieje możliwość dokonywania zamówień w formie mailowej.
Sprzedawca w żaden sposób nie blokuje ani nie ogranicza dostępu do strony www. ze względów związanych z przynależnością państwową użytkownika z Unii Europejskiej, jego miejscem zamieszkania, a także miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Z usług świadczonych przez sprzedającego mogą skorzystać użytkownicy z każdego państwa członkowskiego UE.
Sprzedawca nie stosuje różnych wersji interfejsu swojej strony www. zależnych od przynależności państwowej użytkownika z Unii Europejskiej. Jeśli jednak Sprzedawca zdecyduje się na wprowadzenie różnych wersji interfejsu swojej strony www., to użytkownik z Unii Europejskiej może zostać przekierowany na inną wersję interfejsu strony www. tylko po wyrażeniu wyraźnej zgody na takie przekierowanie. Po przekierowaniu użytkownik w każdym momencie ma możliwość powrotu do ogólnej wersji interfejsu strony www.
Sprzedawca nie różnicuje ogólnych warunków umownych, w tym cen, ze względu na przynależność państwową kupującego z Unii Europejskiej, jego miejsce zamieszkania, bądź też miejsce prowadzenia przez kupującego działalności gospodarczej.
Sprzedawca, w ramach akceptowanych przez siebie środków płatności, nie odmawia przyjęcia płatności od kupującego z Unii Europejskiej ze względu na jego przynależność państwową, jego miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, lokalizację jego rachunku płatniczego, miejsce prowadzenia działalności dostawcy usług płatniczych, a także miejsce wydania instrumentu płatniczego w Unii Europejskiej.
 


 

 

§ 3 Warunki techniczne i zasady korzystania z serwisu lozkasosnowe.pl

Minimalne warunki techniczne korzystania z serwisu lozkasosnowe.pl to:
( wersja przeglądarki, łącze internetowe o przepustowości…., optymalna rozdzielczość )

Sprzedawca stosuje pliki "cookies", które podczas korzystania ze strony internetowej sklepu przez Klientów, są utrwalane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ułatwia poprawne działanie strony internetowej sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie uszkadza ani nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani modyfikacji w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
Użytkownikami korzystającymi z serwisulozkasosnowe.pl mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupujący korzystają z serwisulozkasosnowe.pl nieodpłatnie.
 Użytkownicy zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu, zaakceptować jego postanowienia i przestrzegać jego treści.

 

§ 4 Konto

1. Dostęp do konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez Użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to "kliknięcie" na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 5 ust. 3, link (hiperłącze) znajdujący się przy opcji "wyślij zamówienie".
2. Z chwilą kliknięcia przez Kupującego na link potwierdzający zamówienie, (link wygenerowany automatycznie przez lozkasosnowe.pl ), zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem), a sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach serwisu lozkasosnowe.pl na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres lozkasosnowe.pl lub na piśmie na adres Sklepu Stolarstwo Meblowe Jan Ceremuga,Juszczyn 319 34-231 juszczyn . Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez lozkasosnowe.pl usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4. Konto stanowi osobisty panel Kupującego, tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat jego działań w ramach serwisu,  szczególnie na temat złożonych przez niego zamówień oraz danych osobowych.
5. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić zgodnie ze stanem rzeczywistym, dane kontaktowe takie jak: imię i nazwisko, ulica i nr domu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Dla użytkownika nieposiadającego konta, a składającego oświadczenie o przyjęciu oferty i zaznaczającego, że chce dokonać zakupu z rejestracją, w wyniku wypełnienia formularza zamówienia w sposób automatyczny tworzone jest konto. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Kupujący przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność względem Sprzedającego za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 5.
8. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
9. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
10. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
11. Zarówno użytkownik dokonujący zakupów z rejestracją, jak i użytkownik dokonujący zakupów bez rejestracji wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach związanych z realizacją zamówień użytkownika
12. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać korespondencją elektroniczną lub pisemną na adresy o których mowa w niniejszym regulaminie
13.Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Sklep danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Sklep w ramach serwisu lozkasosnowe.pl  jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie. Użytkownik, którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
14. Sklep wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją stroną internetową lub serwerem.

 

§  5. Rejestracja i zakupy

1. Użytkownik chcąc skorzystać z usług serwisu lozkasosnowe.pl   ma możliwość szybkiego zakupu bez rejestracji. Może również dokonać zakupu rejestrując się jako Klient. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
2. Zarówno zakupy bez rejestracji, jak i zakupy z rejestracją wiążą się z akceptacją regulaminu. 
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowymlozkasosnowe.pl z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail, który to jest jednocześnie loginem oraz ustalenie hasła, jak również podanie takich danych jak: imię i nazwisko użytkownika, ulica i nr domu, kod pocztowy i miejscowość, numer telefonu. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji "wyślij zamówienie", system serwisu meble z drewna pl (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera informacje o aktywacji konta.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło pozostawać powinno do wyłącznej wiadomości Użytkownika.
5. Użytkownik jest odpowiedzialny za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie zamówienia dokonane za pomocą login-u i hasła Użytkownika.
6. Dodatkowo Klient ma możliwość złożenia zamówienia u Sprzedawcy w następujących formach: 

telefonicznie pod nr. Tel. 502277443
pocztą elektroniczną na adres mailowy sklep@lozkasosnowe.pl

W wypadkach, o których stanowi ust. 6 pkt a i b niniejszego paragrafu, konieczne jest podanie danych osobowych wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu

 

§6. Zasady zawierania umów w ramach serwisu

1. Organizator serwisu lozkasosnowe.pl umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. Sklep lozkasosnowe.pl  jest stroną transakcji dokonywanych z Użytkownikami i gwarantuje możliwość zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży.
3. Sprzedaż towarów w ramach serwisu lozkasosnowe.pl   może odbywać się wyłącznie w trybie ofertowym.
4. Wszystkie towary znajdujące się na stronie lozkasosnowe.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
5. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowei wolne od wad
6. Niektóre z oferowanych towarów mogą być chwilowo niedostępne, o czym użytkownik będzie poinformowany przez obsługę sklepu.
7. Sprzedający zastrzega sobie prawo:

a) wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego;
b) wycofywania produktów z oferty sklepu;
c) przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian; 
d) anulowania złożonego przez klienta zamówienia i zwrot wpłaconej zaliczki;

9. Oferta jest to skierowana przez Sprzedawcę do wszystkich Użytkowników serwisu lozkasosnowe.pll wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
10. Sprzedawca celem zawarcia umowy sprzedaży składa w ramach serwisu lozkasosnowe.pl oferty sprzedaży towaru. Sprzedawca określając treść oferty obowiązany jest stosować się do treści niniejszego Regulaminu oraz co najmniej wskazać: przedmiot umowy (szczegółowo opisać rodzaj sprzedawanego towaru) oraz cenę brutto sprzedaży towaru.
11. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
12. Opis Towaru powinien być rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie oferty, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu (odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową).
13. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.
14. Oferta wiąże Sprzedającego przez okres w niej określony lub do chwili jej odwołania. Odwołanie oferty następuje poprzez jej usunięcie serwisu lozkasosnowe.pl
15. Sprzedający nie może skutecznie odwołać oferty względem Kupującego, po złożeniu przez niego oświadczenia o przyjęciu oferty. Sprzedający do chwili przyjęcia oferty przez Kupującego uprawniony jest do zmiany treści oferty w szczególności w zakresie ceny sprzedaży.
16. Przedmiotem oferty nie mogą być rzeczy, usługi i prawa, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
17. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, po zapoznaniu się ze szczegółami transakcji, po wrzuceniu produktów do koszyka powinien wybrać opcję "wyślij zamówienie" w wyniku czego system serwisu lozkasosnowe.pl w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie.  Użytkownik może również złożyć zamówienie w formie mailowej podając niezbędne informacje do przyjęcia zamówienia tj. pełne dane teleadresowe, nazwa produktu, kolor, ewentualne uwagi dotyczące wykonania mebli.
18. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
19. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
20. Użytkownik, który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynność techniczna prowadząca do przyjęcia oferty składa się z czynności wrzucenia do koszyka wybranych produktów, następnie kliknięcia na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia opcji wyślij zamówienie, w wyniku którego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres email wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca użytkownika o złożeniu określonego zamówienia, którą to informację należy potwierdzić klikając w otrzymany link w ciągu 48 godzin. Niepotwierdzenie zamówienia przez Kupującego w tym okresie skutkuje anulowaniem zamówienia. Przyjęcie oferty następuje również po otrzymaniu przez lozkasosnowe.pl zamówienia złożonego na piśmie zawierającego wszelkie informacje niezbędne do przyjęcia  tj.: imię i nazwisko, dokładny adres, nr telefonu, nazwa produktu, kolor, uwagi, ewentualnie dołączony rysunek mebla, jeśli produkt ma być wykonany pod indywidualne zamówienie.
21. Użytkownicy zobowiązani są do wykonania umowy zgodnie z jej treścią oraz w zakresie nią nieuregulowanych, zgodnie z przepisami polskiego kodeksu cywilnego.
22. Z chwilą przyjęcia oferty Kupujący wyraża zgodę, na przekazanie Sprzedającemu informacji obejmujących dane kontaktowe zawarte na jego Koncie lub formularzu zamówienia.
23. Na żądanie Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest wydać pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru, jego ilość i cenę.
24. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

§7. Termin realizacji zamówienia

1. Termin dostarczenia zakupionego towaru rozpoczyna się od momentu potwierdzenia zamówienia dla zamówień wysyłanych za pobraniem lub od wpływu zaliczki lub całości należności za meble na konto bankowe Sprzedawcy – dla zamówień z przedpłatą całkowitą bądź częściową i wynosi od 2 do 21 dni roboczych. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z powodu czynników niezależnych od sklepu. np. okres świąteczny, braki produkcyjne zakładów, przerwy urlopowe, itp.
2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sprzedającego realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Kupującego.
3. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
5. W przypadku anulowania przez Sprzedającego zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Kupującego na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

§8. Formy płatności

1. Klient jest zawsze informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
W wypadku niewywiązania się przez Klienta z terminowej płatności , Sprzedawca wyznaczy dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku braku uiszczenia w płatności w dodatkowym terminie sprzedawca jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. Kupujący składając zamówienie wybiera formę płatności:

a) wpłata zaliczki w formie przelewu w wysokości 30% wartości zamówienia, dopłata reszty w chwili odbioru towaru,
b) gotówka - forma możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sklepu
c) pełna przedpłata na konto sklepu: lozkasosnowe.pl
d) kredyt konsumencki na zakup towarów i usług,
e) płatność za pobraniem - płatność u kuriera/kierowcy w momencie dostawy przesyłki.

 

§9. Dostawa towaru

Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej bądź transportem własnym. Sprzedawca preferuje dostarczanie towarów o wadze poniżej 30 kg transportem firmy kurierskiej. Przesyłki o wyższym gabarycie będą dostarczane transportem własnym.
Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, Kupujący ma prawo (zgodnie z ustawą Prawo przewozowe) do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji ( vide par 11 niniejszego regulaminu )
Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów dostawy. Informacje o kosztach dostawy podawane są w odrębnej zakładce. Ponadto o kosztach dostawy Kupujący jest informowany w trakcie składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.
Całkowita cena, która będzie wiązać strony umowy sprzedaży pojawia się na stronie internetowej sklepu lozkasosnowe.pl podczas składania zamówienia przez Kupującego, przed zawarciem umowy sprzedaży.
W wypadku złożenia zamówienia przez Klienta mieszkającego za granicą sposób i koszt dostawy ustalany jest indywidualnie, w drodze negocjacji prowadzonych drogą mailową bądź telefoniczną.

 

§  10. Odstąpienie od umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny
Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie listem poleconym na adres Sprzedawcy oświadczenia przed jego upływem.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Meble, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi. Meble nie prefabrykowane, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, które zostały zmontowane oraz wykonywane pod zamówienie (niestandardowy wymiar, niestandardowy kolor) nie podlegają zwrotowi .
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

   

§  11. Reklamacje

Jeżeli Towar posiada wadę, Kupujący może:

żądać usunięcia wady przez Sprzedającego;
żądać wymiany Towaru na nowy;
żądać obniżenia ceny;
odstąpić od Umowy;

Kupujący nie może żądać obniżenia ceny ani odstąpić od Umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie.
Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast zaproponowanej wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
W wypadku powtórnej wymiany lub naprawy Towaru ograniczenie możliwości odstąpienia od Umowy lub żądania obniżenia ceny, o którym mowa w ustępie 2, nie ma zastosowania.
W przypadku wady nieistotnej Kupujący nie może odstąpić od Umowy, nie traci jednak prawa do skorzystania z pozostałych uprawnień wymienionych w ust. 1 lit. a-c.
Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu naprawy Towaru lub wymiany na nowy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, który dokonał zakupu Towarów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, Sprzedający może odmówić wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
Reklamacje dotyczące Usług powinny być składane pisemnie na adres Sprzedającego. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, nazwę i rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy oraz opisać przyczyny reklamacji. Reklamacje mogą być także składane poprzez pocztę elektroniczną oraz telefonicznie.
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej przez Sprzedającego), bądź też w formie e-maila.
W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Konsumentem, Sprzedający wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia reklamacji poinformuje Kupującego o tym, czy wyraża zgodę na podjęcie przez Strony próby pozasądowego rozwiązania sporu.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady Towarów, jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od ich wydania Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady Towaru. Termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania Towaru.
W przypadku Kupujących będących Przedsiębiorcami Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych mebli powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkody podpisanego przez Kupującego z dostawcą dostarczającego meble. Reklamacje mebli oszklonych tj. witryn, kredensów  oraz luster będą rozpatrywane po przedstawieniu protokołu szkody, spisanego z przewoźnikiem (proszę o sprawdzenie szkieł podczas odbioru przesyłki w obecności kuriera). Z powodu braku spisanego protokołu, reklamacje na uszkodzenia mechaniczne szkieł i luster będą realizowane odpłatnie.
Nie spisanie przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą oraz dostawcę przesyłki protokołu szkody jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sprzedającego za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Kupujący będący Przedsiębiorcą traci prawo reklamowania ich.
Warunkiem rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej przez Kupującego będącego Przedsiębiorcą jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury Vat oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - również kopii protokołu szkody spisanego z przewoźnikiem.
Celem usprawnienia przebiegu procesu reklamacyjnego sklep zaleca Kupującemu by w osnowie reklamacji zawarł następujące kwestie:- informacje i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady- żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz dane kontaktowe składającego reklamację. 

§12.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedawcę.
Uzyskane przez Sprzedawcę w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedawcy, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
Sprzedawca realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
Sprzedawca oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

§13.POZASĄDOWE TRYBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH
1. Sprzedawca informuje, iż Konsumentom korzystającym z usług Sprzedawcy przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).
2. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce znajduje się w Rejestrze Podmiotów Uprawnionych prowadzonym przez UOKiK, dostępnym na stronie internetowej:
https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
3. Informacje oraz dostęp do Procedury Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR), która została opracowana przez Komisję Europejską, znajdują się na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show
4. Konsumentom przysługują także następujące, przykładowe sposoby skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich;
b) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
c) zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
5. Oprócz pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów konsumenckich, Konsumentom przysługuje także uprawnienie do wszczęcia postępowania pojednawczego poprzez wniesienie do właściwego sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej, a także skorzystanie w toku toczącego się postępowania sądowego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych udostępniane są przez Prezesów Sądów Okręgowych.
 


 

§14. Postanowienia końcowe

. Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem sklepu internetowego ze Sprzedawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient - Konsument może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy.
Właściwym sądem dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego pomiędzy przedsiębiorcami umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r. poz. 1204 ze zm), ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 ze zm.). Równocześnie stwierdza się, iż zapisy regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów będących Klientami sklepu internetowego w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W wypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie z zachowaniem poniższych zasad.

- Użytkownicy zostaną poinformowani o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 tygodni przed dniem wejścia ich w życie.

- Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według brzmienia Regulaminu, które obowiązywało w chwili składania zamówienia.
5. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym lozkasosnowe.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie